Học thuyết lãnh đạo Couq Neyung

1- Học thuyết  lãnh đạo Couq Neyung là gì ?

học thuyết giải thích bản chất của sự lãnh đạo, chỉ ra mô hình vận động của quá trình lãnh đạo lẫn nhau trong xã hội, chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Nó cũng chỉ ra nguyên nhân về hành vi của con người.

2- Nội dung Học thuyết Couq Neyung

Hiệu quả lãnh đạo của Đối tượng tiếp cận ( A ) tới Đối tượng được tiếp cận ( B ), phụ thuộc vào các yếu tố sau:

a.     Mục đích: Là mong muốn của A làm cho B phải có nhận thức xác định, biểu hiện thái độ xác định, hoặc có hành vi (hành động) xác định cụ thể nào đó.

b.    Phương tiện: Gồm phương thức và công cụ


i/ Phương thức:


- Vĩ mô như Chiến tranh, Đàm phán, Cấm vận, Kinh tế …

- Vi mô như Điện thoại, Email, SMS, Thư, Gặp trực tiếp, Fax, Chat, …


ii/ Công cụ :


- Vĩ mô như: Vũ khí, Tài trợ, Dầu mỏ, Công nghệ, Ngôn ngữ, Tài nguyên, Địa lý…

- Vi mô như: Báo giá, Hợp đồng, Hàng hoá, Tiền bạc , Văn bản ( Tài liệu,  Công văn … )

c.     Trạng thái: Các hoàn cảnh vi mô và vĩ mô, Thời gian, thời điểm khi lãnh đạo, giao dịch.

d.    Nội dung: Các dạng thông tin, thông điệp mà A chuyển tải hoặc nhận được từ B.

e.     Đối tượng tiếp cận A: Giá trị của người đại diện khi Thực hiện lãnh đạo, giao dịch. Bao gồm giá trị của cả phía ( tổ chức, quốc gia, nhóm, tôn giáo, thế giới thực , ảo …) mà họ đại diện.

f.      Đối tượng được tiếp cận B: Giá trị của người đại diện khi Thực hiện lãnh đạo, giao dịch. Bao gồm giá trị của cả phía ( tổ chức, quốc gia, nhóm, tôn giáo, thế giới thực, ảo …) mà họ đại diện.

g.     Tần suất:  Số lần lặp lại Thực hiện lãnh đạo, giao dịch và  quá trình lịch sử thực hiệnlãnh đạo.


3- Phạm vi ứng dụng, giải thích :


Học thuyết lãnh đạo Couq Neyung ứng dụng và giải thích rất nhiều hiện tượng xã hội, thực tế như: Trong quan hệ giữa các quốc gia, trong đàm phán ngoại giao, trong truyền giáo của tôn giáo, trong giao dịch giữa con người với thần linh, trong giao dịch kinh doanh, trong quảng cáo, trong quan hệ xã hội giữa người và người, …

Tất cả các hiện tượng về nguyên nhân hành vi của con người, sự việc đều có thể giải thích theo học thuyết Couq Neyung


4- Các cặp cơ bản Đối tượng tiếp cận và Đối tượng được tiếp cận : 


1.    Giữa Quốc Gia này với Quốc Gia kia

2.    Giữa Khủng bố và Quốc gia

3.    Giữa Bố mẹ và Con cái

4.    Giữa Cấp trên và Cấp dưới

5.    Giữa Công ty và Đối thủ cạnh tranh

6.    Giữa Học sinh và Thầy cô giáo

7.    Giữa Người dân và Chính quyền

8.    Giữa Người theo đạo và Người truyền đạo

9.    Giữa Người âm và Người dương

10.  Giữa Con người và Thần linh

11.  Giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu

12.  Giữa Ảo thuật gia và Khán giả

13.  Giữa Vợ và Chồng

14.  Giữa Người làm quảng cáo và Người xem quảng cáo

15. Giữa Trai tài và Gái sắc

16.  Giữa Người tranh cử tổng thống và Người bầu cử

17.  Giữa Người bán hàng và Người mua hàng

18. Giữa Nhà phát hành cổ phiếu và Nhà đầu tư chứng khoán.

19. Giữa Huấn luyện viên và Cầu thủ